Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

     – Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành hoặc truyền thông.

     – Thông tin được cung cấp trực tiếp cho Hanna Miền Trung bằng cách điền vào “Phiếu mua hàng”, “Phiếu đặt hàng” hoặc các mẫu đơn khác.

Phạm vi sử dụng thông tin:

     – Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật và truyền thông của Hanna Miền Trung. Hanna Miền Trung sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích bán hàng của công ty.

     – Hanna Miền Trung sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

Thời gian lưu trữ thông tin:

     – Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng..

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

           Công ty TNHH Thiết Bị & Hóa Chất Công Nghiệp Trường Thi

           10/64 Quảng Tế, Phường Thủy Xuân, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

           Số điện thoại: 0855700474

           Email: hannamientrung@gmail.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

     – Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, Hanna Miền Trung sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

     – Hanna Miền Trung sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân. Áp dụng một cách thích hợp và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi nghiêm túc. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.

     – Trong khi thận trọng xem xét những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của công ty chúng tôi, Hanna Miền Trung sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Ngoài ra, Hanna Miền Trung  sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

     – Hanna Miền Trung cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, Hanna Miền Trung cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.